Predmetnik

1. LETNIK

I. SEMESTER

PREDMET

ECTS

Temelji Managementa3
Vizualna komunikacija3
Vizualizacijske tehnike, risanje in slikanje I.5
Uvod v materiale6
Studio za konceptualno produktno oblikovanje I.10
IZBIRNI PREDMET3

II. SEMESTER

PREDMET

ECTS

Dizajn managment (teorija)3
Vizualizacijske tehnike, risanje in slikanje II.9
Snovanje zgodb6
Studio za celostno grafično podobo in embalaža produkta9
IZBIRNI PREDMET3

2. LETNIK

I. SEMESTER

PREDMET

ECTS

Studio za razvoj blagovne znamke9
Projektni managment3
Studio za konceptualno produktno oblikovanje II.9
Vizualizacijske tehnike6
IZBIRNI PREDMET3

II. SEMESTER

PREDMET

ECTS

Studio za dizajn v urbanem in ruralnem okolju9
Studio za redizajn in trajnostno oblikovanje9
Uvod v polimerne materiale5
Managment inovativnosti4
IZBIRNI PREDMET3

3. LETNIK

I. SEMESTER

PREDMET

ECTS

Studio za oblikovanje storitev9
Implementacija dizajna - stretegije3
Komunikacijske strategije3
Studio za konceptualno produktno oblikovanje III.9
Management trajnostnega razvoja3
IZBIRNI PREDMET3

II. SEMESTER

PREDMET

ECTS

Obvezna praksa v podjetjih10
Podjetništvo7
Studio za promocijo in celostno grafično podoba produkta10
IZBIRNI PREDMET3

IZBIRNI PREDMETI

PREDMET

ECTS

Podjetniški projekt3
Osnove financ za dizajnerje3
Fotografija3
Celostne predstavitve v prostoru3
Strokovna terminologija3
Video v oblikovanju3
Sodobna moda3
Modni stilizem3
Tipografija3
Razvoj interierjev in oblikovanje3
Filozofija ustvarjalnosti3
Analiza trendov3
Filozofija dizajna3
Oblikovanje in prototipiranje I.3

Kompetence

Splošne kompetence diplomanta na dodiplomski stopnji

 • široko strokovno znanje na področju študija, dopolnjeno z izbranimi znanji s področja dizajna, managementa, poslovanja in upravljanja, strateškega načrtovanja, vizualnega jezika, proučevanja modnih trendov in informacijsko komunikacijske tehnologije,
 • spoznavanje novega procesa učenja skozi namerno uporabo učnih strategij, virov in tehnologij,
 • poznavanje multidisciplinarne projektne kulture na različnih področjih, predvsem v gospodarstvu,
 • sposobnost uveljavljanja lastnih idej, zaznavanja aktualnih svetovnih trendov in povezovanja različnih znanj v multidisciplinarne projekte,
 • poznavanje višjih standardov projektne kulture (postopnost, prototipiranje, uporaba metod kreativnega razmišljanja, pomen identitete izdelka ali storitve, osnove trženja),
 • sposobnost uporabe napredne tehnologije, oblikovanja delovnih skupin , sposobnost vodenja poslovanja v kontekstu dizajn managmenta,
 • sposobnost razumevanja in teoretičnega utemeljevanja strokovnih tem,
 • sposobnost identificiranja konkretnih in abstraktnih praktičnih problemov, njihove teoretične analize, iskanja rešitev in ustrezno ukrepanje,
 • sposobnost uporabe znanj s področja dizajna in managmenta v kontekstu reševanja kompleksnih problemov,
 • sposobnost uporabe interdisciplinarnih znanj,
 • razvita sposobnost lastnega učenja na svojem strokovnem področju,
 • sposobnost sodelovanja pri razvojnem in raziskovalnem delu in prenašanja razvojnih in raziskovalnih dosežkov v prakso,
 • sposobnost razumevanja soodvisnosti med tehnologijo in oblikovanjem ter managementom,
 • sposobnost razumevanja likovnega zapisa in vpliv le tega na končnega kupca,
 • sposobnost komuniciranja s sodelavci in strokovnjaki sorodnih disciplin, ki omogoča aktivno sodelovanje pri skupinskem delu tudi na področju projektov, ki temeljijo na povezovanju strokovnih zakonitosti z oblikovalsko prakso,
 • razvita profesionalna etična in okoljska odgovornost,
 • sposobnost uporabe sodobnih orodij, veščin in spretnosti s področja IKT,
 • razumevanje pomena dobro oblikovanih izdelkov in storitev, kakovosti spremljajočih informacij, tržnega komuniciranja in kakovosti bivanjske kulture.

Predmetno specifične kompetence diplomanta: I. st

 • sposobnost spoznavanja in razumevanja utemeljitve in zgodovine ved s področja managementa, ekonomskih poslovnih in vedenjskih ved,
 • sposobnost reševanja konkretnih strokovnih problemov v podjetju,
 • razumevanje koncepta podjetništva in povezanosti managementa in podjetništva,
 • razumevanje načel etičnega managementa in družbene odgovornosti
 • razumevanje vsebine posameznih gospodarskih teorij in temeljnih računovodskih izkazov,
 • sposobnost razumevanja in snovanja ter oblikovanja trajnostne politike podjetja,
 • sposobnost analize pojma ustvarjalnosti in razumevanje osnovih tehnik kreativnega razmišljanja,
 • sposobnost za samostojno kreativno obvladovanje diskurza na področju dizajna in razumevanje teoretske podstati dizajna,
 • obvladovanje teoretičnega in praktičnega znanja s področja prostoročnega risanja in slikanja,
 • sposobnost razumevanja zveze med zgradbo in lastnostmi materialov,
 • poznavanje reakcij polimerizacije in kopolimerizacije in razumevanje soodvisnosti sestave in strukture (bio)polimerov ter njihovih lastnosti,
 • usposobljenost za oblikovanje izdelkov, ki izhajajo iz konceptualne zasnove do proizvodnje, z izdelavo prototipov z ergonomskimi merili,
 • sposobnost komuniciranja z naročniki, ustvarjanje vrednosti in pravil trženja (razumevanje in priprava tržnih anali) ter pozicioniranja blagovne znamke,
 • poznavanje komunikacijskih strategij s poudarkom na poslovnem komuniciranju,
 • spoznavanje konceptov dvo – in tri-razsežnostnega prostora računalniške grafike in brezšivno prehajanje med materialnim in digitalnim svetom kreacije,
 • spoznavanje pomena, namena in načina napovedovanja trendov na različnih področjih oblikovanja,
 • sposobnost analiziranja in načrtovanja celostne grafične podobe in embalaže za produkt ali serijo produktov,
 • sposobnost analiziranja in načrtovanja grafične pojavnosti za podporo promociji določenega izdelka , in razumevanje konteksta tipografije kot temeljne discipline pri oblikovanju vizualnih komunikacij,
 • sposobnost oblikovanja poslovnega načrta,
 • razumevanje vloge in pomena projektnega managementa v organizaciji,
 • razumevanje procesa od zibelke do zibelke (C2C) in vidika trajnostnega razvoja in vrednotenja okoljskih vidikov pri procesu zasnove novih izdelkov,
 • poznavanje osnov digitalnega tiska na različne materiale, sodobne rezalne tehnike in 3D tiska,
 • razumevanje fotografije znotraj umetniškega in širšega družbenega konteksta,
 • sposobnost analiziranja, oblikovanja in javnega predstavljanja (lastnega) razstavnega prostora v kontekstu konceptualne razstavne postavitve,
 • sposobnost za samostojno analizo in ustvarjalno operativno rabo vizualnih in drugih konvencionalnih komunikacijskih sistemov,
 • sposobnost spoznavanja komunikacije skozi video medij,
 • poznavanje kulture oblačenja in mode v zgodovinskem kontekstu,
 • razumevanje procesov moderne arhitekture in vplivov teh procesov na razvoj interierja.