Predmetnik

1. LETNIK

I. SEMESTER

PREDMET

ECTS

Miselne invencije4
Studio za razvoj blagovne znamke4
Studio za interdisciplinarne eko inovacije8
Zeleno podjetje6
Studio za konceptualno oblikovanje8

II. SEMESTER

PREDMET

ECTS

Družbena odgovornost dizajn managerja3
Raziskovalne metodologije v dizajn managementu6
Pravo intelektualne lastnine5
Studio za vodenje multidisciplinarnega projekta I.12
Izbirni predmet4

2. LETNIK

I. SEMESTER

PREDMET

ECTS

Studio za promocijo in celostno grafično podobo produkta6
Inovacijska šola6
Kritična analiza4
Studio za vodenje multidisciplinarnega projekta II.10
Izbirni predmet4

II. SEMESTER

PREDMET

ECTS

Mednarodno poslovanje4
Studio za produktno oblikovanje4
MAGISTRSKA NALOGA18
Izbirni predmet4

IZBIRNI PREDMETI

PREDMET

ECTS

Oblikovanje in prototipiranje II.4
Finance in računovodstvo za dizajnere4
Kultura sodobnega4
Projektni managment4

 

Kompetence

 

Splošne kompetence diplomanta na dodiplomski stopnji

 • poglobljeno strokovno znanje doseženo s študijem teoretičnih in metodoloških konceptov povezano z usposabljanjem za iskanje novih virov znanja z uporabo znanstveno raziskovalnih metod,
 • razvita kritična refleksija,
 • sposobnost eksperimentiranja in vizualnega posredovanja različnih miselnih koceptov,
 • razvita sposobnost lastnega učenja na svojem strokovnem področju,
 • sposobnost razumevanja soodvisnosti med oblikovanjem in upravljanjem,
 • sposobnost razumevanja najzahtevnejših oblikovalskih procesov ter različnih upravljalskih strategij in taktik,
 • iniciativnost in samostojnost pri odločanju ter vodenju najzahtevnejših delovnih sistemov,
 • socialne in komunikacijske zmožnosti vodenja skupinskega dela tudi na področju projektov, ki temeljijo na povezovanju znanstvenih zakonitosti z različnih področij,
 • razvita profesionalna etična in okoljska odgovornost,
 • sposobnost uporabe sodobnih orodij, veščin in spretnosti s področja IKT,
 • razumevanje pomena dobro oblikovanih izdelkov in storitev, kakovosti spremljajočih informacij, tržnega komuniciranja in kakovosti bivanjske kulture.

Predmetno-specifične kompetence

 • sposobnost poglobljene analize vodilnih smeri moderne in sodobne umetnosti,
 • sposobnost razumevanja in uporabe razlčnih metodoloških pristopov, miselnih invencij in načinov njihove materializacije v umetnosti in arhitekturi,
 • sposobnost ustvarjanja elementov vizualnega jezika in poglobljeno razumevanje trženja mode,
 • sposobnost poglobljenega razumevanja trajnostnega razvoja na področju interdisciplinarnih produktov in njihovega vpliva na politiko organizacije,
 • razumevanje načel etičnega managementa,
 • razumevanje povezanosti trdih in mehkih vidikov organizacije,
 • poglobljeno razumevanje konceptualnih pristopov v oblikovanju prostora, kjer je prostor/objekt potencialno funkcionalen,
 • poglobljeno razumevanje konceptov in procesov konceptualne arhitekture,
 • sposobnost transdisciplinarnega in interdisciplinarnega povezovanja znanj in idej ter integriranja sodovnih in zgodovinskih oblikovalskih paradigem,
 • sposobnost analiziranja, oblikovanja in javnega predstavljanja lastnega projekta in kritična opredelitev lastnega dela,
 • sposobnost prepoznavanja in kritičnega razmišljanja o konceptu družbene odgovornosti in zmožnost lastnega prispevka k trajnostnemu razvoju družbe,
 • sposobnost razumevanja različnih znanstvenih pristopov, metod in tehnik pri raziskovanju dizajn managementa ter zmožnost uporabe različnih pristopov, metod in tehnik pri raziskovanju dizajn managementa,
 • sposobnost zasnove raziskave na področju dizajn managementa,
 • razumevanje prava intelektualne lastnine, s poudarkom na študijskem področju,
 • sposobnost poglobljenega analitičnega, kreativnega in raziskovalnega pristopa v iskanju novih oblikovalskih rešitev v povezavi z drugimi strokami in trgom ter sposobnost prenosa pridobljenih znanj v razvoj lastnega podjetja,
 • sposobnost integracije dizajn managementa med ostale poslovne funkcije podjetja,
 • sposobnost koncipiranja ideje na večplastnem nivoju vizualne pojavnosti za določen izdelek/produkt, kot celovit marketinški splet pojavnosti,
 • sposobnost inventivnega in inovacijskega razmišljanja v podjetju in z delom na konkretnih prototipih izdelkov ali modelov,
 • razumevanje pojmov s področja množične kulturem kulturne in medijske industrije ter poznavanje ključnih teoretskih prispevkov s tega področja,
 • sposobnost poznavanja procesa globalizacije in homogenizacije trgov ter njihov vpliv na mednarodno poslovanje ter tehnik in oblik financiranja mednarodne trgovine,
 • razumevanje logistike za potrebe mednarodnega poslovanja,
 • sposobnost poglobljenega iskanja in raziskovanja oblik, ki izhajajo iz uporabe različnih oblikovalskih tehnik, parametričnega dizajna, algoritmov in postopkov, ki jih v procesu ustvarjanja dopolnjuje brezšivno prehajanje med stvarnim in digitalnim svetom,
 • razumevanje družbenih procesov ter sposobnost za njihovo analizo,
 • sposobnost dojemanja in razvijanjua koncepta identitete, njenih form in načinov tolmačenja v kontekstu velikih družbenih sprememb,
 • poglobljena sposobnost povezovanja različnih strokovnih disciplin, s ciljem uresničevanja projektnih ciljev,
 • sposobnost identifikacije in obvladovanja poslovnih procesov – projektov.